Pomoc

Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez KRAJOWE OGŁOSZENIA na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie KRAJOWE OGŁOSZENIA.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Serwis Ogloszeniakrajowe.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Ogloszeniakrajowe.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Ogloszeniakrajowe.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem

Użytkownik — osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Moja Tablica”);

Regulamin – niniejszy regulamin;

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.
 5. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Serwisie.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 8. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

4. Ogłoszenia

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Operatora na podany adres e-mail.
 4. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 7. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu Ogloszeniakrajowe.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Ogloszeniakrajowe.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgody.
 8. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@ogloszeniakrajowe.pl.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Ogloszeniakrajowe.pl wymaga:
  1. Wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  2. Dokonania aktywacji Ogłoszenia,
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 4. W treści Ogłoszenia Użytkownik nie możę zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 5. Dane kontaktowe podane w treści Oogłoszenia przez Użytkownika, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu i, w związku z tym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
 6. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry ( np. kategoria Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 7. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jej aktywacji.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Ogloszeniakrajowe.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. Powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. Wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  1. Brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. Realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  5. Usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.8 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  6. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: support@Ogloszeniakrajowe.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Ogloszeniakrajowe.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest KRAJOWE OGŁOSZENIA (zwana dalej "Operatorem"). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl usług.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Załącznik nr 2 do regulaminu Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 2. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 3. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 5. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 6. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 7. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 8. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 9. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 10. Organy ludzkie lub zwierzęce;
 11. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 12. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 13. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 14. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 15. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy; Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione, naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym: Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);

Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;

Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);

Dane osobowe lub listy adresów e-mail;

Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

Karty Cyfra+ oraz Wizja TV, klucze abonenckie do odbioru Canal+;

Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;

Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

Bilety na mecze piłki nożnej.

Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej

Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.

Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

Lp.Rodzaj towaruWarunkiWymagane elementy opisu
1Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 11 powyższej listy przedmiotów zakazanychSprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)Oświadczenie o zapewnieniu bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu
2Dekodery Cyfry+Dekoder nie może być własnością Cyfry+Podanie numeru seryjnego dekodera
3Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą. 
4Oprogramowanie na licencji OEMSprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM 
5Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL 
6Instrukcje obsługi sprzętu itp.Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna) 
7Broń palna i jej istotne częściBroń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replikaOświadczenie, że broń rozdzielnego ładowania lub jej istotne części została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką
8Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne częściAmunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiuOświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu
9WiatrówkiEnergia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 JOświadczenie, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J
10Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjneKarta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja 
11Bony (talony) na usługiBony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługęInformacja o terminie ważności i miejscu realizacji podana w opisie przedmiotu oraz cena usługi objętej bonem
12Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportoweCena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.Zdjęcie biletu dołączone do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie Ogloszeniakrajowe.pl

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie Ogloszeniakrajowe.pl, które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranego pakietu) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. O ile zamieszczanie ogłoszeń na Ogloszeniakrajowe.pl jest bezpłatne, wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 1. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez Ogloszeniakrajowe.pl.
 2. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od wybranego pakietu. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 4. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Ogloszeniakrajowe.pl.
 5. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 6. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 7. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 8. Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem jednak, że będzie mogła być wykorzystana jedynie w celu zakupu usług Ogłoszenie Wyróżnione. Operator zastrzega sobie prawo do niezwracania pobranej opłaty w przypadku ciężkiego i wielokrotnego naruszania polskiego prawa lub Regulaminu Serwisu.
 9. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 10. Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Ogloszeniakrajowe.pl.